BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde1 - (1) Bu yönerge; Celal Bayar Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

Kapsam

Madde2 - (1) Bu yönerge; Celal Bayar Üniversitesi’nde normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören, disiplin cezası almamış, katkı payını yatırmış öğrencileri kapsar.

Dayanak

Madde3 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin 5917 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmüne ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4 - (1) Bu esas ve usullerde geçen;

Üniversite : Celal Bayar Üniversitesini,

Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

Rektörlük: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünü,

SKS Daire Başkanlığı : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

Yönetim Kurulu: Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

Birim : Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlüklerini,

Birim Yöneticisi : Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı yukarıda sayılan birimlerin yöneticilerini,

Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) : Bu yönergeye göre Celal Bayar Üniversitesi tarafından kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,

Birim Komisyonu: Birimlere verilen kontenjanlar çerçevesinde iş için gerekli ve yeterli öğrencileri belirleyen komisyonu,

Birim Denetim Kurulu: Birimlerde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin sürekli denetimini yapmak üzere oluşturulan kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Öğrenci çalıştıracak birimlerin ve öğrenci sayılarının belirlenmesi

Madde5 - (1) Kısmi zamanlı öğrenciler Üniversitenin tüm birimlerinde çalıştırılabilirler.

(2) Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte her yıl en geç Eylül ayının 15 ine kadar SKS Daire Başkanlığına Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Formu (Form 1)ile bildirirler.

(3) Hangi birimde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı; birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak, hangi birimde, aylık kaç saat üzerinden, hangi sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sağlık, Kültür ve Spor Komisyonu tarafından tespit edilir ve Rektörlük Makamı onayına sunulur.

Madde6 - (1)Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Celal Bayar Üniversitesinde katkı payını yatırmış kayıtlı öğrenci olmak.

Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

Disiplin cezası almamış olmak. (Çalıştırılacak Birimlerce Belgelendirilecektir)

Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, iyi bir ahlaka sahip olmak.

Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.

Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, birinci derece şehit ve gazi yakını olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilere öncelik tanınır.

(3) Öğrenci çalışmasının devamlılığında ilgili birim yöneticisinin değerlendirmesi ve takdiri esas alınır.

Başvuru şekli, zamanı veöğrencilerin seçimi

Başvuru ilanı ve şekli

Madde7 - (1) SKS dairesi başkanlığı tarafından, Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacak birimler ve öğrenci sayıları her eğitim-öğretim yılının Ekim ayı birinci haftası başında Üniversitenin web sitesinde (www.bayar.edu.tr) ve ilgili birimlerin duyuru panolarında başvuru için ilan edilir. Başvuru süresi ilan edildikten sonra on gündür.

(2) Başvuru ilanında, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, işin niteliği, öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret belirtilir.

(3) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler başvurularınıwww.bayar.edu.tr internet adresinde bulunan Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunu (Form-5) eksiksiz doldurarak çalışmak istedikleri birimlere yaparlar.

(4) Öğrenciler çalışmak istedikleri tek birime başvuruda bulunabilirler.

(5) Birimlerde çalıştırılacak tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin oranı genel kontenjan dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenir.

(6) Başvuru ilanının şekli, başvuru formu, başvuru kriterleri ve ilan süresi SKS Dairesi Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde8 (1) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Kısmı zamanlı öğrenci çalıştıracak birim yöneticisi, üç kişilik değerlendirme komisyonu oluşturur. Bu komisyon birime tahsis edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirleyerek SKS Daire başkanlığına bildirir. Kısmi Zamanlı Öğrenci Asil ve Yedek Listesi (Form-2) SKS Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamı onayına sunulur. Rektörlük Makamı tarafından onaylanan liste, Üniversitenin web sitesinde ve ilgili birimlerin ilan panolarında duyurulur.

b) Asıl ve yedek olarak belirlenen aday listesinin tamamı, eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi sonuna kadar geçerlidir. Dönem içerisinde oluşan ihtiyaçlar öncelikle yedek adaylardan karşılanır. Yedek adayın bulunmaması durumunda birim yöneticisinin teklifi ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan temin yapılır.

c) Başvuru ilan sürelerinin son günü resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai saati bitimi ilan sürelerinin son günüdür.

d) Fırsat eşitliğinin sağlanması için, her öğrenci aşağıda belirtilen eğitim süresinin yarısı kadar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilir. -4 yıllık eğitim gören lisans öğrencisi: Normal eğitim – öğretim döneminde en fazla 2 bahar ve 2 güz döneminde, -2 yıllık eğitim gören lisans öğrencisi: Normal eğitim – öğretim döneminde en fazla 1 bahar ve 1 güz döneminde, -Yüksek lisans ve doktora öğrencisi: Normal eğitim – öğretim döneminde en fazla 1 bahar ve 1 güz döneminde çalışabilir.

İlgili birimlerin, işin gerektirdiği özellikleri nedeniyle işin niteliğine sahip yetiştirilmiş öğrenciler (d) bendi kapsamı dışındadır. Söz konusu durumlarda birimin talebi doğrultusunda öğrencinin çalışmaya devam edebilmesi, Rektörlük oluru verilmesi halinde mümkün olacaktır. (17 Şubat 2012 tarih ve 2012/03 sayılı Senatomuzun XIII sayılı Kararı ile eklenmiştir.)

Çalışma Biçimleri ve Süreleri

Madde9 -(1)

a) Eğitim Birimleri: Öğrenciler eğitim birimlerinde, laboratuarlarda, hastanede birim yöneticisinin uygun gördüğü bölümlerde, eğitim ve araştırma projelerinde vb. çalıştırılabilir.

b) Destek Birimleri: Öğrenciler kütüphaneler, idari bürolar, daire başkanlıkları, kültür merkezleri, spor merkezleri, kantin ve kafeteryalar vb. birimlerde çalıştırılabilir.

c) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en fazla 15 (onbeş) saattir.

d) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

e) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine SKS Dairesi Başkanlığına bildirmesi şartı ile bahsi geçen günlerde çalıştırılabilir.

f) Öğrencilerin işe devamı, çalışma şartları, süre ve saatlerinin takibi, değerlendirilmesi konusundaki tüm sorumluluk ilgili birim yöneticisine aittir. Akademik takvime göre Sınav dönemlerinde ve özel durumlarda öğrenciler birim yöneticisine yazılı bildirim yapmaları şartı ile izin alabilirler. İzinli oldukları dönemlere ait ücret ödenmez ve puantaj cetvelinde durum belirtilir.

g) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

İşe Kabul ve Başlama

Madde10 - (1)Değerlendirmeler sonucunda asıl aday olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin işe kabulleri yapılır. (2) Gerekli durumlarda Rektörlük Makamı değerlendirmesi sonucu Rektör oluru ile ilan yapılmaksızın, yalnızca genel özellikler dikkate alınarak işe kabul yapılabilir.

Gerekli Belgeler

Madde11 - (1)İşe giriş için gerekli belgeler:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Öğrenci Belgesi, 1 adet fotoğraf, Disiplin Cezası bulunmadığına dair belge, Banka Hesap Numarası (SKS tarafından belirlenen banka), Aile Durumu Bildirimi (Form-8), Asgari Geçim İndirimi Taahhütnamesi (Form-7), Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form-6), SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (Form-9) (2) İşe kabulleri yapılan öğrencilerin sözleşmeleri imzalanarak, işe giriş işlemleri, SKS Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

Çalışma, ücret ve ödeme esasları

Madde12 (1) Çalışma, ücret ve ödeme esasları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemezler.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 ve 6111 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine tabidir. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri SKS Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

c) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, SKS Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak SKS Dairesi Başkanlığı bütçesinden yapılır.

e) Sosyal Güvenlik Kurumu girişi yapılmadan öğrenciye ücret ödenemez.

f) Her ay, Çalışan Öğrenci Günlük Devam Çizelgesi (Form–3) ve Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveli ( Form–4), ilgili birim amirleri tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir. Birimler, Çalışan Öğrenci Puantaj Cetvelini en geç gelecek ayın 2 inci iş günü mesai saati bitimine kadar SKS Dairesi Başkanlığı ’na teslim ederler.

g) Birim yöneticileri, birimde çalışan personelin Çalışan Öğrenci Günlük DevamÇizelgesini hazırlar ve SKS Dairesi Başkanlığı tarafından Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveline göre ücret bordroları en geç ilgili ayın 15 inci gününe kadar ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları

Madde13 - (1) Öğrencilerin davranış görev ve sorumluluklarışunlardır:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar. Öğrencilerin, birim yöneticileri tarafından belirlenen ve birimde ilan edilen çalışma saatlerine uymamaları ve mesaiye geç kalmaları halinde saat ücretleri kesilir.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

c) Kısmi zamanlı öğrenciler kendilerine verilen görevleri, ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.

d) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

Diğer Hükümler

Madde14 -(1)

a) İlgili birim amirlerince disiplinsiz davranışları tespit edilen, imzalanan sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilen öğrenciler tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar.

b) Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle yaz döneminde öğrenci çalıştırılacak birimler hariç (kontenjan dahilinde) öğrencilerin iş sözleşmeleri fesh edilecektir.

c) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimler, öğrencilerin devam ve disiplin durumunu ve bu yönergenin 6. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıklarını takip etmek zorundadırlar. İlgili birim yöneticileri, işlerinde devamsızlık yapan, disiplin cezası alan veya işten ayrılan öğrenciler ile yine bu yönergenin 6. maddesindeki şartları çalışırken kaybeden kısmi zamanlı öğrencileri derhal SKS Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

d) Bir ay içinde iki defa geç gelen kısmi zamanlı çalışan öğrenci, birim yöneticisi tarafından yazılı olarak uyarılır. İkaz edilen öğrenci bir daha işe geç kalırsa o gün iş başı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilerek ücreti kesilir.

e) Ders programında yapılan değişiklikleri 1 gün önceden bildiren öğrencilere derlerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma programı hazırlanır ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

f) Kısmi zamanlı öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporların birim yöneticisi tarafından 1 gün içinde SKS Dairesi Başkanlığına iletilmesi zorunludur.

g) Kısmi zamanlı öğrencilere hiçbir şekilde yetki ve sorumluluk devredilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

SDK Başkanının Görevi

Madde15 - (1) Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin kontenjanlarının belirlenmesinden, ödemelerine ilişkin puantajlarının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına evraklarının iletilmesine kadar geçen tüm süreçlerdeki görevlerden sorumludur.

Birim Komisyonları

Madde16 - (1) Birim Komisyonları, akademik birimlerde iki akademik ve bir idari; idari birimlerde ise toplam üç üyeden oluşacak şekilde birim yöneticisi tarafından belirlenir. Komisyon üyeleri SKS Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Birim Denetim Kurulu

Madde17 a) Birim yöneticileri, kısmi zamanlı öğrencilerin denetimini sağlamak amacıyla üç üyeden oluşan Birim Denetim Kurulu oluşturur. b) Birim Denetim Kurulu, birimlerinde çalışan kısmi zamanlı öğrenciler hakkında gerekli görülürse aylık rapor düzenler ve Birim Yöneticisine sunar.

Mali Konular

Madde18 - (1) Celal Bayar Üniversitesi’nde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin ücretleri, SKS Dairesi Başkanlığı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenir. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Yürürlük

Madde19 - (1) Bu yönerge, Celal Bayar Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde20
-Not: Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Kriter Formu İçin SKS Daire Başkanlığı'na Başvurunuz.(NOT: Buradaki linklerin en son güncel haline SKS nin sayfasında HAKKIMIZDA kısmındaki MEVZUAT/FORMLAR bölümünden ulaşabilirsiniz.